АНГЛИЙСКИ ЕЗИКМетодика на преподаване


Включва устно превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг бързо да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното запаметяване на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в реален разговор.

Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които постепенно включва нови граматични правила и думи. Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, интересно и различно.       Обучението по английски език за възрастни се провежда по системата JETSTREAM издание на HELBLING LANGUAGES.
Работим с оригиналните учебници на най-новите издания.Helbling E Zone - много ресурси за изучаване на английски език по системата JETSTREAM

Нивата на обучение са пет, от напълно начинаещи до напреднали според Общата европейска езикова рамка:
Ниво A1 Beginner, ниво A2  Elementary, ниво B1 Intermediate, ниво B2 Upper-Intermediate, ниво C1 Advanced

Всяко ниво е с подходящ обем граматика и лексика. Системата е разработена така, че всеки учебник  преговаря материала от предишния, с цел натрупване и затвърждаване на знанията и попълване на пропуските.

 • JETSTREAM BEGINNER A1
 • Курсът е подходящ за хора, които никога не са изучавали английски или имат само бегли познания и малък набор от думи.  Учебникът включва три от най-използваните времена, така че в края на обучението вие ще можете да се изразявате в сегашно, минало и бъдеще време. Броят на думите е около 1000 и са от най-популярните области на ежедневието. Това ниво е солидна основа за следващия учебник Elementary.  Unit 1  Me and you
  The Alphabet
  to be
  Numbers
  Unit 2  People and things
  to be
  Plural Nouns
  Irregular plurals
  to be -The Imperative
  Unit 3  My house is your house
  Possessive ajectives
  Possessive 
  have/has
  Unit 4  Out and about
  there is, there are
  some, any
  yes, no questions
  Unit 5  Love life
  Present Simple
  like,love/dont like , dont love
  Unit 6  Work and play
  Present Simple
  Adverbs of frequency
  can /  cant
  Unit 7  A time and a place
  to be Past Simple
  there was, there were
  Unit 8  My Past
  Past Simple regular, Past Simple irregular
  Past Simple questions,verbs
  Unit 9 Warm weather, cool clothes
  Present continuous be + - ing form
  Present continuous questions
  Unit 10 Make  one change
  Present continuous v simple
  a,an,the, countable/uncountable nouns
  how much/how many/a lot of
  Unit 11 Off on holiday
  going to
  would like to
  Unit 12 Review 
  Преговор

 • JETSTREAM ELEMENTARY A1A2

 • Unit1 Who are you?   
  to be -affirmative,negative,questions
  possessive adjectives-this,that,these,those
  Unit 2  Family and home
  have
  there is ,there are
  Unit 3  Leisure time
  Past simple
  questions with who and what
  questions with why,when,which
  Unit 4  Monday to Friday
  Present Simple
  Adverbs of frequency
  Questions with how
  Unit 5  Amazing lives
  Past Simple- was/were born
  there was , there were
  Unit 6  How things began
  Past Simple regular vers, irregular verbs
  /affirmative,negative/questions
  Unit 7  Its delicious!
  Present Perfect; Giving advice  and asking for advice -  should
  Unit 8  Holidays
  countable and uncountable nouns- a/some/any
  a lot of/much/many
  how  often?
  Unit 9  Clouds,clothes and careers
  Present continuous
  have to/don`t have to
  Unit 10  Health and fitness
  going to
  Comparatives
  should
  Unit 11   Going places
  Present Perfect
  Past participles,been and gone
  Unit 12   Extremes
  Superlatives
  could/have to

 • JETSTREAM PRE-INTERMEDIATE A2/B1

 • Това ниво включва всички основни времена и граматични категории в английския език.
  Преговаря предишните два учебника, но нивото на думите и изразите се покачва значително и като брой и като трудност.
  Добре е да се включите в него ако знанията ви за Present Simple Tense, Present Continuous и Past Simple Tense са доста добри, и сте наясно с основните употреби на Present Perfect Tense.
  Това ще ви даде възможност да надградите знанията си с нови без затруднения, както и да обогатите запаса си от думи.
  Препоръчително е да се направи входящ тест на място в офиса ни или он лайн.
  Unit 1 Ways of learning    
  Present Simple / Present continuous
  to be, have,want ,need
  Reflexive Pronouns
  Unit 2  Amazing or crazy?
  Past Simple / Past Continuous
  Past Simple-affirmative,negative,questions
  Unit 3  Work and its problems
  going to
  Present continuous for future use
  will
  Unit 4  How we live
  Present Perfect v Past Simple
  for, since
  already, yet, just
  Unit 5  Getting away
  must, mustnt/have to  ,dont have to/ can ,cant
  might, may, will probably
  Unit 6  Survival
  Zero conditional
  First conditional
  Relative pronouns: who, which, that
  Unit 7  Danger
  Comaprison: a bit(more), a lot(less)
  Comparison not as...as
  -ing forms as nouns
  Unit 8  Go for it!
  something, anything, everything
  make/let/help
  Possessive pronouns -whose
  Unit 9  What is the alternative?
  verb + -ing form
  Present Simple passive/Past Simple passive
  subject/object questions with who/what/which
  Unit 10  The news and journalism
  Past Perfect
  Reported speech
  say, tell
  Unit 11  Artists and writers
  Zero and first conditional
  Second conditional
  Purpose clauses
  Unit 12  Special occasions
  used to
  Grammar review

 • JETSTREAM INTERMEDIATE B1+
 • Ниво INTERMEDIATE е доста високо и е подходящо за хора, които от дълго време изучават езика, но все още не умеят да боравят свободно с всички времена и конструкции научени до сега. На това ниво се прави паралел между времената  - сегашни, минали, бъдещи и това дава възможност на курсиста да затвърди знанията си и да работи върху по-успешното им прилагане в разговор.

  Нивото на думите, изразите, фразовите глаголи е много високо. Курсистите намират това ниво за най-полезно и ефективно, защото се упражняват вече познати неща и те постепенно улягат в паметта и могат да бъдат използвани по-свободно и бързо.
  Unit1 Water
  Present Perfect v Past Simple
  Modal verbs
  Unit 2 Switch on!
  Adverbs of frequency/Used to/Used to v usually
  Present Perfect continuous / for and since
  Unit 3  What music does
  could/was able to/managed to
  Past continuous/Past Perfect
  Past conclusions-could,must,might have
  Unit 4  Is it art?
  Articles
  Comparison: considerably, a little bit, a lot ,nearly,almost,far, much,significantly,slightly
  Superlative sentences
  Unit 5  Chill out!
  something+make+someone+adjective
  First conditional + unless
  the most/the least/more...than/less...than
  Unit 6  Consequences
  Phrases for certainty and possibility
  Second conditional
  Past obligation and permission
  Unit 7  Technology rules?
  will be able to,will future and future continuous,hope
  Future plans and predictions:going to ,will probably,Present continuous ,might
  Time adverbials
  Unit 8 Film
  would and used to
  Reported speeches
  Unit 9  The good,the bad and the ugly
  Passive voice-present and past simple
  Passive:modals
  have/get something done/need
  Unit 10  A questions of beauty
  Wishes and regrets: if only
  Third conditional
  be able to
  Unit 11  Games and temptations
  Inderect questions
  Defining relative clauses
  Making sentences into questions
  Unit 12  Survival and loss
  Past Perfect review
  Non-defining relative clauses
  Tense reviewЗнаете ли на кое ниво по системата JETSTREAM отговарят знанията ви?

Определете нивото си на знания по английски език с входящ тест тук он-лайн или заповядайте на място в офиса ни. 
Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?


Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!


Пакет 10 учебни часа 100 лева
Пакет 30 учебни часа 280 лева
Пакет 50 учебни часа 450 лева


Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.


Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души


Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.

Пакет 10 учебни часа  - 80 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  - 220 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  - 380 лева на човек


Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.Групово обучение  от 4 до 10 човека


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК            330 лева за нива Beginner, Elementary, Pre-Intermediate (A1, A1/A2, A2/B1)
                                           370 лева за нива Intermediate, Upper Intermediate, Advanced (B1, B2, C1)

Ако заплатите цялата такса наведнъж получавате БЕЗПЛАТНО учебния комплект, който е на стойност 40 лева!

Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?

 • Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека, максимум 10 човека в група.

 • Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.

 • Продължителността на курса е 10 седмици.

 • Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

 • Комплектът учебни материали струва 40 лева и включва:


 • оригинален учебник  и учебна тетрадка със CD

 • код за инсталиране на интерактивен учебник на вашия компютър

 • тестове към всеки урок и комбинирани тестове

 • таблици и други материали, които преподавателят раздава по време на занятиятаИздавате ли сертификат в края на курса?
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.